Skip to content

Arlen Ness Caliper Housings Front Right Black - Part #17010452

£246.84
SKU 17010452
Arlen Ness Calliper Housings Front Right Black - Each

Fits;

Harley-Davidson FLHT 1584 Electra Glide - 2008
Harley-Davidson FLHT 1584 ABS Electra Glide - 2008, 2009, 2010
Harley-Davidson FLHTC 1690 ABS Electra Glide Classic - 2012
Harley-Davidson FLHTC 1690 ABS Electra Glide Classic - 2011
Harley-Davidson FLHTCU 1584 Electra Glide Ultra Classic - 2010, 2011
Harley-Davidson FLHTCU 1584 ABS Electra Glide Ultra Classic - 2008, 2009, 2010, 2011
Harley-Davidson FLHTCU 1690 Electra Glide Ultra Classic - 2012, 2013
Harley-Davidson FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic - 2012, 2013
Harley-Davidson FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic - 2014, 2015, 2016
Harley-Davidson FLHTCU 1750 ABS Electra Glide Ultra Classic 107 - 2018, 2019
Harley-Davidson FLHTCUSE3 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle - 2008
Harley-Davidson FLHTCUSE4 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO - 2009
Harley-Davidson FLHTCUSE5 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO - 2010
Harley-Davidson FLHTCUSE6 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO - 2011
Harley-Davidson FLHTCUSE7 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO - 2012
Harley-Davidson FLHTCUSE8 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO - 2013
Harley-Davidson FLHTCUSE8 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO 110th Anniversary - 2013
Harley-Davidson FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic - 2014, 2015, 2016
Harley-Davidson FLHTCUTG 1750 Tri Glide Ultra 107 - 2018
Harley-Davidson FLHTCUTG 1750 Tri Glide Ultra Anniversary 107 - 2018
Harley-Davidson FLHTCUTG 1750 Trike Tri Glide Ultra Classic 107 - 2017
Harley-Davidson FLHTCUTG 1750 ABS Tri Glide Ultra 107 - 2019
Harley-Davidson FLHTK 1584 ABS Electra Glide Ultra Limited - 2010, 2011
Harley-Davidson FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited - 2011, 2012, 2013
Harley-Davidson FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited - 2014, 2015, 2016
Harley-Davidson FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited 110th Anniversary - 2013
Harley-Davidson FLHTK 1750 ABS Electra Glide Ultra Limited 107 - 2017
Harley-Davidson FLHTK 1750 ABS Ultra Limited 107 - 2018
Harley-Davidson FLHTK 1750 ABS Ultra Limited Anniversary 107 - 2018
Harley-Davidson FLHTK 1750 ABS Ultra Limited Shrine Edition 107 - 2018
Harley-Davidson FLHTK 1868 ABS Glide Ultra Limited 114 - 2019
Harley-Davidson FLHTK 1868 ABS Ultra Limited Shrine Edition 114 - 2019
Harley-Davidson FLHTKL 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited Low - 2015, 2016
Harley-Davidson FLHTKL 1750 ABS Electra Glide Ultra Limited Low 107 - 2017
Harley-Davidson FLHTKL 1750 ABS Ultra Limited Low 107 - 2018
Harley-Davidson FLHTKL 1868 ABS Ultra Limited Low 114 - 2019
Harley-Davidson FLHTKSE 1800 ABS Electra Glide Ultra Limited CVO - 2014, 2015, 2016
Harley-Davidson FLHTKSE 1868 ABS Electra Glide Ultra Limited CVO 114 - 2017
Harley-Davidson FLHTKSE 1923 ABS Ultra Limited CVO 117 - 2018, 2019
Harley-Davidson FLHTKSE 1923 ABS Ultra Limited CVO Anniversary 117 - 2018